Algemene voorwaarden Locatie Het Koetshuis

De dienstverlening van Het Koetshuis is gericht op het verhuren van zones en het zo compleet mogelijk faciliteren van zakelijke bijeenkomsten, brainstormsessies, trainingen, workshops, vergaderingen, presentaties en 1 op 1 sessies (de ‘Diensten’).

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst ter zaken door Het Koetshuis te verhuren zones of te verrichten diensten.

2. Definities

Cliënt:De persoon dan wel bedrijf dat de opdracht plaatst dan wel door een derde wordt geplaatst.
Opdracht:de schriftelijke vastgestelde afspraak voor de verhuur van zones en te verrichten diensten.
Accomodatie:door Het Koetshuis ter beschikking gestelde.

3. Geldigheidsduur offerte en tussentijdse wijziging

3.1
De offertes van Het Koetshuis hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Het Koetshuis heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk (per post of email) kan geschieden.
3.2
Indien bij de uitvoering van een Opdracht blijkt dat de feitelijke omstandigheden of de feitelijke wensen van de Cliënt sterk afwijken van de oorspronkelijke veronderstellingen en/of wensen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen.

4. Aansprakelijkheid

4.1
Het Koetshuis is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de Accommodatie. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade aan de Accommodatie en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door hemzelf en/of door zijn groepsleden.
4.2
Ofschoon Het Koetshuis de Opdracht naar beste inzet en vermogen zal uitvoeren is Het Koetshuis op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten van of het inhoudelijk verloop van de bijeenkomst en/of presentaties.
4.3
Voor zover Het Koetshuis op welke grond dan ook jegens Cliënt aansprakelijk mocht zijn voor door Cliënt geleden schade, dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de overeengekomen diensten.
4.4
Alle aangebrachte veranderingen zullen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

5. Betaling

5.1
Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van kortingen of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is Het Koetshuis gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
5.2
Aanmerkingen op of klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn en schortten de betalingsverplichting niet op.
5.3
Indien Het Koetshuis genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde zullen de incassokosten aan Cliënt in rekening worden gebracht.

6. Vertrouwelijkheid

6.1
Het Koetshuis verplicht zich, zowel tijdens als ook na beëindiging van haar diensten tot geheimhouding jegens een ieder ten aanzien van alle informatie of bijzonderheden welke Het Koetshuis ter kennis zijn gekomen omtrent de dienst, het product of omtrent het bedrijf van Cliënt.
6.2
Het Koetshuis is wel gerechtigd Cliënt als referentie te gebruiken op haar website of andere publicitaire uitingen, tenzij Cliënt hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

7. Toepasselijk recht

7.1
Op alle overeenkomsten met Het Koetshuis is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst of enige nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mocht zijn, worden met uitsluiting van elke ander rechter beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.

Bijzondere bepalingen inzake boekingen

Onverminderd de toepasselijkheid van voorgaande algemene bepalingen zijn onderstaande bepalingen specifiek van toepassing op boekingen van de dienstverlening van Het Koetshuis.

1. Opties plaatsen

Op het gebruik van een Accommodatie en de diensten van Het Koetshuis kan een optie geplaatst worden door Cliënt. De optie blijft 3 dagen na dagtekening van de daartoe uitgebrachte offerte geldig. Daarna komt de optie te vervallen.

2. Reserveren

en optie wordt omgezet in een definitieve reservering als de offerte binnen 3 dagen na dagtekening per mail of per post bevestigd is.

3. Definitief aantal personen

Tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan Cliënt wijzigingen in het aantal personen doorgeven. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur. Een wijziging in het aantal personen kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail) worden doorgegeven.

4. Zones en dagdelen

Bij Het Koetshuis reserveert u zones per dagdeel. De tarieven van de zones en overige diensten staan vermeldt op de website. Een dagdeel bestaat uit 4 uur. Hierbij onderscheiden wij 3 dagdelen:
De ochtend: vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur
De middag: vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur
De avond: vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur
Mocht uw bijeenkomst langer duren dan de gereserveerde dagdelen dan kunt u, na overleg met Het Koetshuis en o.b.v. beschikbaarheid, de zone langer gebruiken. Afhankelijk van de duur van de uitloop wordt pro rato een extra dagdeel huur berekend.

5. Annuleren Accommodatie/diensten

Tot 10 dagen voor aanvang van de bijeenkomst is dit kosteloos. Bij annulering korter dan 10 dagen en langer dan 5 dagen voor de bijeenkomst is 60% van het offertebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. Annuleren van de opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats.